Skip to main content

Breadcrumbs

  1. Home
  2. Council

Annual General Meeting 2024 of Killaloe Municipal District

14 June 2024

Annual General Meeting 2024 of Killaloe Municipal District

Cruinniú Ginearálta Bliantúil 2024 Ceantar Bardasach Chill Dalua

The Annual Meeting of the Municipal District of Killaloe will be held on Wednesday the 26th day of June, 2024 at 09:30 in Killaloe Municipal District Offices, Mountshannon Road, Scarriff, Co. Clare V94 X25K.  The first business will be the election of the Cathaoirleach followed by the election of the Leas-Chathaoirleach.  This meeting is the first meeting of the newly elected Members following the local elections held on the 7th day of June, 2024.

Local authorities by virtue of their democratic mandate may make appointments to a range of bodies.

At this annual meeting, Members may consider appointments to a range of bodies (if applicable).  It should be noted however that appointment to same, under the relevant statutory or other provisions applicable or at the Council's discretion, may fail to be considered and made at a later date to the annual meeting.

Brian McCarthy, Senior Planner & Killaloe MD Coordinator, Municipal District of Killaloe

Cuirfear Cruinniú Bliantúil Cheantar Bardasach Chill Dalua ar siúl Dé Céadaoin an 26ú lá de mhí an Mheithimh 2024 ag 09:30 in oifig Cheantar Bardasach Chill Dalua, Bóthar Bhaile Ui Bheoláin, An Scairbh, Co. an Chláir V94 X25K.  Is é an chéad phointe gnó go dtoghfar an Cathaoirleach, ar ina dhiaidh a thoghfar an Leas-Chathaoirleach.  Is é an cruinniú seo an chéad chruinniú de chuid na gComhaltaí nuathofa, ag teacht sna sála ar na toghcháin áitiúla a cuireadh ar siúl an 7ú lá de mhí an Mheithimh 2024.

De bhua a sainordaithe dhaonlathaigh, féadfaidh na húdaráis áitiúla ceapacháin a dhéanamh chuig comhlachtaí éagsúla.

Le linn an chruinnithe bhliantúil seo, féadfaidh na Comhaltaí ceapacháin chuig comhlachtaí éagsúla a bhreithniú (má bhaineann).  Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, gurb amhlaidh, maidir le ceapacháin chuig an gcéanna faoi na forálacha reachtúla nó eile iomchuí is infheidhme nó faoi lánrogha na Comhairle, gur féidir nach mbreithneofar iad agus go ndéanfar iad ag dáta is déanaí ná an cruinniú bliantúil.

Brian McCarthy, Pleanálaí Sinsearach agus Comhordaitheoir Ceantair Bardasach Chill Dalua

Page last reviewed: 14/06/24

Content managed by: Killaloe Municipal District

Back to top