You are here:


Public consultation on National Broadband Plan – Intervention Strategy

Date issued: 28/12/17

Closing date: 02/02/18

Tá tús á chur ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil le comhairliúchán poiblí maidir le Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil (MSC) agus Measúnacht Chuí (MC) ar an Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. Ina theannta sin, tá an Roinn ag dul i mbun comhairliúcháin maidir leis an Mapa Leathanbhanda Ardluais a nuashonrú. Más mian leat aighneacht a dhéanamh, cliceáil anseo.

The Department of Communications, Climate Action and Environment is undertaking a public consultation on Strategic Environmental Assessment (SEA) and Appropriate Assessment (AA) of the National Broadband Plan – Intervention Strategy. In addition the Department is consulting on the updates to its High Speed Broadband and Map.

Closing date

Completed applications must be lodged not later than 5:00 p.m. on Friday February 2, 2018

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 21/12/17