Skip to main content

Breadcrumbs

  1. Home
  2. Council

Notice of Election - Fógra Toghcháin

18 April 2019

Submission deadline: Saturday May 4, 2019

An election of members for each of the local electoral areas of Clare County Council Council is about to be held.

Nomination papers may be obtained from the address below during the usual office hours.

A person may nominate himself/herself as a candidate or may, with his/her consent, be nominated by a proposer who is registered as a local government elector in the local electoral area of the local authority for which he/she proposes to nominate the candidate.

A nomination paper from a candidate of a registered political party must have a certificate of political affiliation attached which must be produced with his/her completed nomination paper. 

If no certificate is attached, the candidate must, before the latest time for receiving nominations, either-

  • secure 15 assents to the nomination by way of statutory declarations by local government electors registered in the relevant local electoral area (forms available from the registration authority), or
  • make a deposit of €100 (deposit may also be made on the candidate’s behalf).

The latest time for receiving nominations is 12 noon on the 4th day of May, 2019.

Completed nomination papers may be delivered to Kieran O’Donnell, Deputy Returning Officer in person by the candidate or his/her proposer at any time when he is in the office, from 10:00 a.m. on the 27th day of April, 2019 until 12 noon on the last day for receiving nominations.

It is required by law to attend to receive nominations between 10am and 12 noon and between 2:00 p.m.and 5:00 p.m.on the 3rd day of May, 2019 and between 10:00 a.m. and 12 noon on the 4th day of May, 2019.

If the election is contested, a poll will be taken on the 24th day of May, 2019 between the hours of 7:00 a.m. and 10:00 p.m.

Fógra Toghcháin

Eagraitear toghchán de chomhaltaí i ngach uile thoghlimistéar áitiúil de Chomhairle Contae an Chláir.

Is féidir páipéir ainmniúcháin a fháil ón seoladh thíos le linn gnáthuaireanta oifige.

Is féidir le duine é féin nó í féin a ainmniú mar iarrthóir nó é/í a bheith ainmnithe ag duine eile, duine atá cláraithe mar thoghthóir rialtais aitiúil i limistéar an údaráis áitiúil ina bhfuil sé beartaithe ag an duine an t-iarrthóir a ainmniú, mar mholtóir, le toil an iarrthóra.

Ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith ag gabháil le páipéar ainmniúcháin ó iarrthóir páirtí polaitíochta cláraithe agus caithfear é a thabhairt ar aird dom lena fhoirm/lena foirm ainmniúcháin chomhlánaithe.

Muna bhfuil aon deimhniú tugtha ar aird ní mór don iarrthóir, roimh an uair is déanaí chun ainmniúcháin a chur chun cinn, ba chóir dó/di –

  • cúig aontú deaf leis an ainmniúchán a fháil trí dhearbhuithe reachtúla ó thoghthóirí rialtais áitiúil atá cláraithe sa toghlimistéar áitiúil ábhartha (tá na foirmeacha ar fáil uaim nó ón údarás cláraithe), nó
  • éarlais de €100 a íoc (is féidir éarlais a íoc thar ceann an iarrthóra).

Is é 12 meánlae an 4ú lá de mhí na Bealtaine an t-am is déanaí le hainmniúcháin a ghlacadh.

Is féidir leis an iarrthóir nó lena moltóir/a mholtóir páipéir ainmniucháin chomhlánaithe a sheachadadh i bpearsa chuig Kieran O’Donnell, leascheann comhairimh nó iad a sheachadadh ag a moltóir/a mholtóir tráth ar bith ina mbeidh an leascheann comhairimh san oifig, ón 10:00 a.m. an 27ú lá de mhí Aibreáin, 2019, go 12 meánlae ar an lá is déanaí le hainmniúcháin a ghlacadh.

Tá ceangal orm faoin dlí a bheith i láthair le glacadh le hainmniúcháin idir 10a.m. agus 12 meánlae, idir 2pm.agus 5:00 pm ar an 3ú lá de mhí na Bealtaine, 2019 agus idir 10:00 a.m. agus 12 meánlae ar an 4ú lá de mhí na Bealtaine, 2019.

Is féidir leis an iarrthóir nó lena mholtóir/a moltóir páipéir ainmniúcháin chomhlánaithe a sheachadadh chugam i bpearsa tráth ar bith ina mbeidh mé san oifig, ó 10:00 am an 27ú lá de mhí Aibreáin, 2019 go 12 meánlae ar an lá deireanach le hainmniúcháin a ghlacadh.

Tá ceangal orm faoin dlí a bheith i láthair le glacadh le hainmniúcháin idir 10am agus 12 meánlae agus idir 2pm agus 5:00 pm an 3ú lá de mhí na Bealtaine agus idir 10:00 am agus 12 meánlae an 4ú lá de mhi na Bealtaine, 2019.

Má ta toghchán comhraic ann, reachtáilfear vótála ar an 24ú lá de mhi na Bealtaine idir 7:00 a.m. agus 10:00 p.m.

Closing Date

Saturday May 4, 2019

Pat Dowling
Returning Officer
Clare County Council
New Road
Ennis
Co Clare

Page last updated: 18/04/19

Back to top