Skip to main content

Eolas faoin Earnáil Phoiblí

Tá Comhairle Contae an Chláir faoi réir: Treoir 2003/98/EC de Pharlaimint na hEorpa agus den gComhairle, an 17 Samhain 2003 maidir le Faisnéis na hEarnála Poiblí a athúsáid (IR 279 de 2005) a thrasuigh an treoir i ndlí na hÉireann agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Iúil, 2005 (is féidir teacht ar na doiciméid seo ar www.psi.gov.ie).

Cóipcheart

Tá gach ceart a bhaineann le dearadh, téacs, grafaic agus ábhair eile ar an suíomh gréasáin seo faoi chóipcheart ag Comhairle Contae an Chláir agus tríú páirtithe eile.

Is dóchúil go bhfuil ábhair a sholáthraíonn aon tríú pháirtí, naisc do shuíomhanna gréasáin san áireamh ón suíomh seo faoi chóipcheart an údair. Chun ábhar dá leithéid a chóipeáil nó a úsáid, caithfear cead an údair a fháil.

Ráiteas beartais agus sonraí na muirear

Is féidir faisnéis faoin earnáil phoiblí a chuirtear ar an suíomh gréasáin seo a íoslódáil agus a athúsáid saor in aisce gan iarratas a chur isteach, faoi réir téarmaí agus coinníollacha den cheadúnas PSI is déanaí atá ar fáil ag www.psi.gov.ie agus leis na eisceachtaí seo a leanas:

  • Grianghraif nó saothar ealaíne de chineál ar bith
  • Bróisiúir, bileoga nó cáipéisí eile nach Comhairle Contae an Chláir a cheap.  Ba chóir go gcuimseodh na míreanna seo lógó nó faisnéis faoin údar – mar shampla, tá sraith na mbileog Pleanála ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ar an suíomh Gréasáin seo chun críocha faisnéise poiblí – is í an Roinn a chruthaigh na bileoga seo agus is ise a choinníonn an cóipcheart don ábhar.
  • Cáipéisí, pleananna, léarscáileanna, líníochtaí, sceitsí, grianghraif etc atá postáilte ar an suíomh Gréasáin ionas gur féidir iniúchadh a dhéanamh ar an ábhar tráth éigin nó áit éigin eile nó chun iniúchadh poiblí a éascú ar bhealach eile, (mar shampla pleananna, léarscáileanna, líníochtaí a cuireadh isteach i ndáil le hiarratais phleanála nó mar chuid d'iarratas ar sheirbhís, deontas, ceadúnas etc.)
  • Léarscáileanna eile de chineál ar bith
  • Cáipéisí /faisnéis ar bith eile a bhfuil cearta maoine intleachtúla ag triú páirtithe ina leith, lena n-áirítear cóipcheart

Is dócha go mbeadh cearta maoine intleachtúla i gceist d'ábhar a sholáthraíonn triú páirtí, lena n-áirítear naisc chuig suíomhanna gréasáin eile ón suíomh seo.

Is féidir iarraidh ar Fhaisnéis Earnála Poiblí ar le Comhairle Contae an Chláir í nach bhfuil ar fáil mar atá leagtha amach thuas trí scríobh chuig an Oifigeach ainmnithe seo a leanas:

Valerie Lyons,
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir
Rphost:foioff@clarecoco.ie

Caithfear a dhearbhú go soiléir gur le haghaidh faisnéis earnála poiblí a athúsáid atá an t-iarratas.

Tá aicmí na sonraí/taifead a choinníonn an Chomhairle ar fáil i Lámhleabhar Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise de chuid Chomhairle Contae an Chláir.

Ráiteas beartais agus sonraí na dtáillí

Is féidir faisnéis faoin earnáil phoiblí a chuirtear ar an suíomh gréasáin seo a íoslódáil agus a athúsáid saor in aisce gan iarratas a chur isteach, faoi réir téarmaí agus coinníollacha den cheadúnas PSI is déanaí atá ar fáil ag ar www.psi.gov.ie agus leis na eisceachtaí seo a leanas:

Ní chuirfidh an Chomhairle ar fáil ach faisnéis atá faoi scáth na rialacháin agus i bhfoirm nó sa teanga atá ann cheana féin.

Chomh maith le faisnéis atá cosanta faoi réir cearta maoine intleachtúla, ní dhéanann na rialacháin forálacha i leith sonraí pearsanta ná faisnéis atá cosanta faoi réir na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, a scaoileadh.

Níl Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh faoi dhliteanas caillteanais nó dliteanais ar bith a bhaineann le faisnéis a athúsáid agus ní dhearbhaíonn sí go bhfuil an fhaisnéis thuas chun dáta nó saor ó earráid.  Ní thugann an Chomhairle údarás d'úsáideoir ar bith cearta eisiatacha a bheith acu an fhaisnéis a athúsáid

Táillí

Léiríonn na táillí a bhaineann le cáipéisí nach bhfuil ar fáil na costais atá tabhaithe ag Comhairle Contae an Chláir le linn na faisnéise a tháirgeadh, a bhailiú, a atháirgeadh agus a scaipeadh.

Sa chás go ngearrfar táillí chun cáipéisí a chuardú, a aisghabháil, agus a chóipeáil, beidh na táillí seo a leanas i bhfeidhm:

  • €20.95 in aghaidh na huaire i leith an ama a chaitear chun an fhaisnéis a tháirgeadh, a bhailiú agus a atáirgeadh le haghaidh athúsáid
  • €0.04 €0.04 in aghaidh gach fótachóipe.
  • €10.16 ar CD-ROM

Beidh íostháille dé €5.00 i gceist maidir le cáipéis ar bith, i gcruachóip, nó i bhfoirm leictreonach nó eile a eisiúint.

Tabharfar sonraí na dtáillí nó costas na gcáipéisí don iarratasóir sula scaoilfear an fhaisnéis.

Caithfear gach táille a íoc ina hiomlán sula scaoilfear cáipéis/faisnéis ar bith.

Page last reviewed: 16/05/13

Back to top