You are here:

English|


Conas a fhaightear eolas

Sonraí Teagmhála

Seol iarratais faoi na hachtanna FOI chuig:

Valerie Lyons, Uas,
An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise,
Comhairle Contae an Chláir,
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir.

Guthán: (065) 6846405
Facs: (065) 6828233
Rphost: foioff@clarecoco.ie

Critéir do na hiarratais le cáiliú mar achainí bailí

 • Caithfear iarratas i scríbhinn a dhéanamh (Glacfar le hachainí tríd an bhfacs nó trí ríomhphoist chuig an uimhir agus an seoladh thuasluaite).  Tá Foirmeacha Iarratais [PDF, 24KB] ar fáil chomh maith.
 • Ba chóir go gcuirfeadh an t-iarratas iúl go bhfuil an t-eolas sin á iarradh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
 • Ní mór duit dóthain eolais a sholáthar chun go sainaithnítear go leordhóthanach an t-eolas atá á iarradh.
 • Ní mór duit an táille chuí a chur faoi iamh (féach ar Tháillí)

Tá tú i dteideal iarratas a chur isteach chun rochtain a fháil ar eolas nach bfhuil ar fáil go poiblí ar shlí eile. Cinneann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise go bhfuil na trí cheart nua dlíthiúil seo a leanas ag gach duine:

 1. Tá ceart rochtana agat ar na taifid seo a leanas sa chás go bhfuil siad á rialú ag Comhairle Contae an Chláir mura bhfuil siad díolmhaithe ó na hAchtanna:
  • Gach taifid a cruthaíodh i ndiaidh tosach feidhme Achta na bliana 1997 (is é sin an 21 Deireadh Fómhair, 1998)
  • Taifid a cruthaíodh roimh an dáta sin a d’fhéadfadh a bheidh de dhíth chun taifid a cruthaíodh i ndiaidh tosach feidhme Achta na bliana 1997 a thuiscint.
  • Taifid phearsanta gan aird ar cathain a cruthaíodh iad.
  • Más ball foirne thú, taifid phearsanta a cruthaíodh ó dháta 3 bliana roimh thús Achta na bliana 1997.
 2. Ceart rochtana ar chúiseanna le cinntí na Comhairle a bhfuil tionchar díreach acu ort féin.

 3. Ceart go gceartófaí eolas pearsanta a bhaineann leat féin, arna seilbh ag Comhairle Contae an Chláir má bhíonn siad míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach.

Ba chóir duit a léiriú ar an iarratas má mian leat eolas a fháil i bhfoirm áirithe, is é sin, fótachóip, diosca ríomhaire agus srl.

Tabhair an oiread sonraí agus is féidir leat ionas go mbeimid in ann na taifid a bhfuil tú ag iarraidh rochtain orthu a shainaithint. Má bhíonn deacracht agat na taifid bheachta atá uait a shainaithint beimid sásta cabhrú leat d’iarratas a ullmhú.

Ní mór dúinn admháil maidir le d’achainí a eisiúint laistigh de choicís (is é sin 10 lá oibre) ó fhaightear é.

Ní mór dúinn cinneadh a dhéanamh ar d’iarratas laistigh de cheithre seachtaine (is é sin 20 lá oibre) ó fhaightear é mura mbíonn baint ag an iarratas le líon taifead chomh mór sin nach féidir é a chomhlíonadh laistigh den am a shonraítear; sa chás sin féadfar síneadh ama nach rachaidh thar cheithre seachtaine breise a cheadú (is é sin 20 lá oibre). Ní mór duit fógra a fháil maidir le tréimhse an síneadh ama a theastóidh agus na cúiseanna leis.

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 11/12/12