Skip to main content

Liosta na Vótálaithe Speisialta

De réir an Achta Toghcháin, 1992, arna leasú ag an Acht Toghcháin (Léasú), 1996, is féidir le toghthóir a bhfuil tinneas coirp air/uirthi, nó atá faoi mhíchumas, nó a chónaíonn in ospidéal, i dteach altranais nó in institiúid, iarratas a dhéanamh dá (h)Údarás Clárúcháin Áitiúil é/í a chur ar Liosta na Vótálaithe Speisialta. Ag toghchán nó reifreann, déanfaidh oifigeach ceannais ainmnithe, agus comhalta ón nGarda Síochána in éineacht leis/léi, páipéar ballóide a sheachadadh chuig gach duine ar an liosta seo. I ndiaidh dearbhú aitheantais a dhéanamh, cuirfidh an toghthóir marc ar a p(h)áipéar ballóide faoi rún, cuirfidh sé/sí i gclúdach litreach atá séalaithe é, agus tabharfaidh an tOifigeach Ceannais ainmnithe an clúdach sin do Cheann Comhairimh an Toghcheantair. Déileálfaidh an Ceann Comhairimh leis sa mhodh céanna is a dhéileálann sé/sí leis na páipéir bhallóide a sheolann na postvótálaithe ar ais.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Is féidir iarratas a dhéanamh ar Liosta na Vótálaithe Speisialta más othar fadchónaithe in ospidéal, i dteach altranais, nó in institiúid dá leithéid tú, agus mura bhfuil tú in ann dul chun vótála go pearsanta, de bharr tinneas coirp nó míchumas fisiceach agus gur cosúil go leanfaidh sé seo ar aghaidh ar feadh shaolré chlár na dtoghthóirí lena mbaineann an t-iarratas seo.

Cé a líonann amach an t-iarratas?

Tá an t-iarratas roinnte ina dhá chuid. Caithfidh an t-iarratasóir Cuid A den fhoirm a chomhlánú. I gcás an chéad iarratais, caithfidh dochtúir Cuid B den fhoirm a chomhlánú. Caithfear Cuid B den fhoirm bheith comhlánaithe i gcás an dara iarratas, nó i gcás iarratais ina dhiaidh sin, má tá sé ag teastáil ón Údarás Clárúcháin. Caithfidh an t-iarrthóir athiarratas a dhéanamh i gcomhair vótáil speisialta gach bliain.  Caithfear Cuid A den fhoirm iarratais a sheoladh ar ais chuig an Údarás Clárúcháin ar/roimh an 25 Samhain. Caithfear iarratais i gcomhair Liosta na Vótálaithe Speisialta a dhéanamh roimh an 25 Samhain, agus i gcás an chéad iarratais, caithfear teastas liachta a chur san áireamh leis.  Déanann toghthóirí ar Liosta na Vótálaithe Speisialta vótáil trí mharc a dhéanamh ar pháipéar ballóide a sholáthraíonn an tOifigeach Ceannais dóibh, agus comhalta ón nGarda Síochána in éineacht leis/léi.

Cá seolfar an fhoirm iarratais?

Caithfear foirmeacha iarratais atá comhlánaithe a chur chuig ár nOifigí:

Comhairle Contae an Chláir,
An Rannóg Toghchórais,
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir.

agus caithfear seo a dhéanamh tráth nach déanaí ná an 25 Samhain.

Cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin?

Cuirfidh an tÚdarás Clárúcháin ar an eolas tú faoin mbreith ar d’iarratas, agus i gcás go ndéanfar d’iarratas a dhiúltú, cuirfear na cúiseanna atá leis an diúltú in iúl duit.

Tabhair faoi deara

  • Tagann Liosta na Vótálaithe Speisialta i bhfeidhm ar an 15 Feabhra gach bliain. Ní chuirfear d’iarratas san áireamh mura bhfaightear é ar/roimh an 25 Samhain den bhliain roimhe sin.
  • Measfar d’iarratas a bheith aistarraingthe má theipeann ort aon doiciméid nó faisnéis bhreise atá ag teastáil ón Údarás Clárúcháin a thabhairt dó laistigh den tréimhse a shonraíonn an tÚdarás.
  • Is cion é iarratas a dhéanamh ar Liosta na Vótálaithe Speisialta in ainm duine eile, nó faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thabhairt maidir le hiarratas.

 

Barr an Leathanaigh


Page last reviewed: 13/07/10

Back to top