You are here:

English|


Liosta na bPostvótálaithe

Faoin Acht Toghcháin, 1992, arna leasú leis an Acht Toghcháin (Léasú), 1996, is féidir le toghthóir a bhfuil tinneas coirp orthu, nó atá faoi mhíchumas, a bhfuil cónaí orthu sa bhaile, iarratas a dhéanamh ar a (h)Údarás Clárúcháin Áitiúil chun bheith cuimsithe i liosta na bpostvótálaithe. Níl toghthóir sa chatagóir seo i dteideal bheith ar liosta na vótálaithe speisialta. Ní féidir le toghthóir, a bhfuil a (h)ainm ar liosta na bpostvótálaithe aige nó aici, ach vótáil tríd an bpost a dhéanamh ag toghchán nó i reifreann.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá na catagóirí daoine seo a leanas i dteideal bheith cláraithe mar phostvótálaithe:

  • Toghthóirí a bhfuil tinneas coirp orthu nó atá faoi mhíchumas a bhfuil cónaí orthu sa bhaile –
  • Toghthóirí nach bhfuil in ann vótáil ina stáisiún vótaíochta de bharr cúinsí gairme etc., fostaithe agus mic léinn etc. 
  • Is féidir le baill lánaimseartha d’Óglaigh na hÉireann a bhfuil cónaí orthu i ndún míleata bheith cláraithe ag an dún nó ag a seoladh baile –
  • Tá taidhleoirí ar post thar lear, agus a gcéilí, cláraithe ag a gcuid seoltaí baile in Éirinn.   

Tá sé de rogha ag comhaltaí an Gharda Síochána bheith cláraithe mar ghnáththoghthóirí nó mar phostvótálaithe  (Foirm Iarratais) I gceachtar cás, bíonn said cláraithe ag a seoltaí baile nó san áit a bhfuil gnáthchónaí orthu ar stáisiún. Is féidir le toghthóir atá cláraithe mar phostvótálaí vótáil tríd an bpost amháin, agus ní féidir leo vótáil i stáisiún vótaíochta – Foirm RFB.

Cé a líonann amach an t-iarratas?

Tá an t-iarratas roinnte ina dhá chuid. Caithfidh an t-iarratasóir Cuid A den fhoirm a chomhlánú. I gcás an chéad iarratais, caithfidh dochtúir Cuid B den fhoirm a chomhlánú. Caithfear Cuid B den fhoirm bheith comhlánaithe i gcás an dara iarratas, nó i gcás iarratais ina dhiaidh sin, má tá sé ag teastáil ón Údarás Clárúcháin. Caithfear ath-iarratas a dhéanamh i gcomhair vóta poist gach bliain trí Cuid A den fhoirm iarratais a chomhlánú, agus í a sheoladh ar ais chuig an Údarás Clárúcháin roimh an 25 Samhain den bhliain sin.

Cá seolfar an fhoirm iarratais?

Caithfear foirmeacha iarratais atá comhlánaithe a bheith in Oifigí:

Comhairle Contae an Chláir,
An Rannóg Toghchórai,
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir

tráth nach déanaí ná an 25 Samhain.

Cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin?

Cuirfidh an tÚdarás Clárúcháin ar an eolas tú faoin mbreith  d’iarratas, agus i gcás go ndéanfar d’iarratas a dhiúltú, cuirfear na cúiseanna atá leis an diúltú in iúl duit.

Tabhair faoi deara

  • Tagann Liosta na bPostvótálaithe i bhfeidhm an 15 Feabhra gach bliain. Ní bheidh d’iarratas san áireamh mura fhaightear é ar/roimh an 25 Samhain den bhliain roimhe sin.
  • Measfar d’iarratas a bheith aistarraingthe má theipeann ort aon fhaisnéis bhreise nó doiciméid atá ag teastáil ón Údarás Clárúcháin, a thabhairt, le linn na tréimhse atá sonraithe ag an Údarás.
  • Is cion atá ann má chuireann tú iarratas isteach chun bheith ar liosta na bpostvótálaithe in ainm duine eile, nó faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thabhairt maidir le hiarratas.

Barr an Leathanaigh


Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 04/02/10