You are here:

English|


Cláraigh chun Vótála

Le bheith i dteideal bheith ar Chlár na dToghthóirí:

 • Caithfear bheith ocht mbliana déag d’aois ar a laghad ar an lá a thagann an Clár i bhfeidhm (an 15 Feabhra)
 • Caithfear gnáthchónaí sa Stát bheith ort an 1 Meán Fómhair sa bhliain roimh theacht i bhfeidhm an Chláir.
 • Ní fhéadfaidh tú bheith cláraithe ach i gcomhair aon seoladh amháin

Caithfidh gach duine atá ag iarraidh bheith sanfhorlíonadh le Clár na dToghthóirí, foirm ar leith a líonadh isteach agus í a shíneadh. Caithfidh tú an fhoirm seo a sheoladh nó a chur díreach chuig an Údarás Clárúcháin. Chun cháiliú, caithfidh duine na ceanglais maidir le cónaí agus aois a chomhlíonadh.

Tá rogha ag mic léinn nach bhfuil cónaí orthu sa bhaile agus iad ag freastal ar choláiste, bheith cláraithe lena seoladh baile nó leis an seoladh cónaithe atá acu mar mhac léinn.

Má tá cúrsa staidéir á dhéanamh agat ar bhonn lánaimseartha ag institiúid oideachais sa Stát, agus mar gheall ar an staidéar seo, gur dócha nach mbeidh tú in ann dul chuig do stáisiún vótaíochta ar Lá na Vótaíochta chun vótáil, is féidir iarratas a chur chuig d’Údarás Clárúcháin chun bheith san áireamh ar Liosta na bPostvótálaithe chun vótáil tríd an bpost i gcomhair Toghchán agus Reifreann.

Tá tú i dteideal bheith san fhorlíonadh le Clár na dToghthóirí ar an lá a bhfuil ocht mbliana déag d’aois agat, nó an lá ina dhiaidh sin.Áirítear lá a thiteann taobh istigh den tréimhse ama ag tosú an lá deireanach le hiarratas a fháil agus lá na vótaíochta. Má tá tú sa chatagóir seo, ba cheart duit cóip de do theastas breithe a chur san áireamh le d’iarratas.

 

Forlíonadh do Chlár na dToghthóirí

Má tá tú i dteideal vótála, ach tharla sé gur chaill tú amach ar an spriocdháta chun d’ainm a chur ar an gClár, is féidir leat iarratas a chur isteach chun bheith san áireamh san Fhorlíonadh don Chlár.  Ceadaíonn sé seo go bhfuil tú in ann vótáil ag aon toghchán nó reifreann a thionóltar le linn shaolré an Chláir. Is féidir iarratas a chur isteach chun bheith ar an gClár Forlíontach ceithre lá déag ar a laghad, gan deirí seachtaine san áireamh, roimh lá na vótaíochta. Chun cáiliú, caithfear na ceanglais maidir le saorántacht, cónaí, agus aois a bhaineann leis an gclár i gceist, a chomhlíonadh. Is é an dáta deireanach i gcomhair postvótálaithe  chun bheith cuimsithe ar an bhforlíonadh ná dhá lá i ndiaidh shíniú an ordaithe don Toghchán nó Reifreann. Tá daoine ar an bhforlíonadh i dteideal vótála ag toghcháin nó reifrinn a thionóltar le linn shaolré an chláir.

 

Dátaí Tábhachtacha maidir le Clár na dToghthóirí

 • An dáta cáilitheach do ghnáthchónaitheoirí: 1 Meán Fómhair.
 • Foilsiú Dréacht-Chlár na dToghthóirí: 1 Samhain.
 • An dáta deireanach le ceartúcháin a dhéanamh nó chun ainm(neacha) a bheith cuimsithe i gClár na dToghthóirí: 25 Samhain.
 • Foilsiú Liosta na nÉileamh: 30 Samhain.
 • Foilsiú Chlár na dToghthóirí: 1 Feabhra.
 • Teacht i bhfeidhm an Chláir: 15 Feabhra

 

Áiseanna i gcomhair Vótálaithe atá faoi Mhíchumas

Tá socruithe éagsúla i bhfeidhm chun cabhrú le daoine atá faoi mhíchumas chun leas a bhaint as a gcuid cearta vótaíochta. Is féidir leat:

 • Vótáil ag stáisiún eile vótaíochta má tá an stáisiún áitiúil dorochtana.
 • Cabhair a fháil ag stáisiún vótaíochta ó chompánach nó ón Oifigeach Ceannais.
 • Vótáil tríd an bpost.
 • Vótáil in ospidéal, i dteach altranais, nó in institiúid eile, má tá cónaí ort ann.

Tá áis amháin ar a laghad de na háiseanna seo ar fáil duit má tá tinneas coirp ort nó má tá tú faoi mhíchumas, nó má tá lagamharc agat, nó má tá tú faoi mhíchumas léitheoireachta nó scríbhneoireachta.

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 29/01/10