You are here:

English|


Conas a fheidhmíonn cruinnithe na Comhairle

Tionóltar cruinnithe na Comhairle ar an dara Luan de gach mí, seachas i mí Lúnasa, agus cuirtear tús leis na cruinnithe sin ar 3:45i.n. (nó am ar bith eile mar a shocrófaí de réir rúin na Comhairle) agus tugtar chun críche iad nach déanaí ná 6:30i.n.  Cuirfear ábhair atá fós ar an gclár oibre, agus nach ndéileáladh leo ag an gcruinniú, ar chlár oibre do chruinniú atrátha. Ar a shon sin, trí rún bhaill a ghlacadh, is féidir fad chruinnithe na Comhairle a shíneadh ar feadh tréimhse nach faide ná uair an chloig. 

Cruinniú Bliantúil

Gach bliain a thionóltar toghchán áitiúil, tionólfar an cruinniú bliantúil ar an gceathrú lá déag i ndiaidh lá na vótaíochta.

I ngach bliain eile, tionóltar an cruinniú bliantúil ar lá a roghnaítear de réir rúin na Comhairle, agus mar sin socraítear de réir sceidil 10 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.

Cruinniú Buiséid an Údaráis Áitiúil

Tionólfar cruinniú buiséid le linn na tréimshe atá leagtha síos ag na rialacháin chun na críche sin.

An Líon Gnó

Naoi mball is líon gnó do chruinniú na Comhairle.

Mura bhfuil an líon gnó i láthair laistigh de 45 nóiméad i ndiaidh an ama a socraíodh don chruinniú (nó ag am ar bith le linn an chruinnithe) cuirfear an gnó siar chun bheith ar chlár oibre an chéad chruinnithe eile.

An tOrd Gnó

Faoi réir coinníollacha d’aon achtachán, seo a leanas an t-ord gnó a bhaineann le gach cruinniú seachas cruinniú speisialta, bliantúil agus buiséid:

  • Miontuairiscí a dheimhniú
  • Machnamh a dhéanamh ar thuairiscí agus ar mholtaí
  • Gnó mar atá leagtha síos ag reachtaíocht, ag buanordú, nó ag rún na Comhairle atá le tabhairt faoi ag an gcruinniú
  • Gnó atá curtha faoi bhráid na Comhairle ag an mBainisteoir Contae
  • Fógraí tairisceana
  • Comhfhreagras
  • Aon ghnó eile mar atá leagtha amach ar an gclár oibre

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 27/11/12