You are here:

English|


Nós imeachta gearán agus achomharc i leith gearáin ghinearálta

Cad is gearán ann?

Ar dtús, dealraíonn sé gur cheist shimplí í an cheist seo.  Ach, go réalaíoch, bíonn sé deacair a shocrú cad atá i gceist le gearán, mar chuid d’obair laethúil na Comhairle.

Mar is léir ó threoirlínte de chuid an Ombudsman i dtaobh chórais ghearáin, is féidir le réimse ábhair bheith clúdaithe faoin téarma “Gearán” agus b’fhéidir nach mbeadh gach ceann oiriúnach de na nósanna gearáin agus achomairc, mar shample iarratais i gcomhair eolas ar ábhair ar a bhfuil ceart reachtúil achomhairc ag baint leo, mar shampla, achomharc pleanála. Dá bhrí sin, caithfear déileáil le socruithe lena bhfuil ceart reachtúil achomhairc ag baint leo taobh amuigh den Nós Imeachta Ghearáin agus Acomhairc inmheánach.

Leagann Oifig an Ombudsman an sainmhíniú seo a leanas mar phointe tosaithe chun a aimsiú céard gur féidir a bheadh ina gearán ‘Is gearán atá ann má ghlactar cinneadh nó gníomh a bhaineann le soláthar seirbhíse nó le hoibriú feidhme a éilítear nach bhfuil faoi réir rialacha, chleachtais nó pholasaí na heagraíochta nó na bprionsabal comhionannais agus cleachtais mhaith riaracháin, a nglactar go ginearálta leo, agus a dhéanann difear dochrach don duine lena mbaineann'.

Cé hiad gur féidir leo gearán a dhéanamh?

Is féidir le héinne gearán a dhéanamh má mhothaíonn siad: 

  • Nár tugadh cothrom na féinne duit agus tú ag plé le Comhairle Contae an Chláir
  • Nár caitheadh leat i mbealach cairdiúil, cabhrach nó soláimhsithe.
  • Go bhfuil cinneadh a ndearnadh ina leith nó nár tugadh gach cúinse san áireamh.
  • Go ndearnadh neamhaird d’iarratas ar sheirbhís /eolas.  

An bhfuil limistéir nach bhfuil clúdaithe faoin Nós imeachta gearán?

Tá, tá roinnt limistéir atá eisiata ón Nós imeachta gearán.  Ní bhaineann an nós imeachta gearán ar limistéir ina bhfuil na cinntí bunaithe ar reachtaíocht nó ar bheartais gur glacadh leo, mar shampla:-

  • Cinntí i dtaobh Iarratais Pleanála
  • Cinntí atá bunaithe ar an Acht um Shaoráil Faisnéise
  • Cinntí maidir le leithdháileadh na dtionóntachtaí, bunaithe ar an Scéim Tosaíochta Cíosa atá formheasta

Conas is féidir liom gearán a dhéanamh?

Is iad an dream is fearr le gearán a réiteach iad siúd a chuireann an tseirbhís ar fáil.  Má tá imní ort faoi sheirbhís faoi leith, nó moladh fúithi, ba chóir duit scríobh chuig an duine den fhoireann sa tseirbhís sin nó labhairt leo.  Déanfaidh an ball foirne iarracht an gearán a réiteach gan mhoill.

Mura bhfuil ár bhfoireann in ann do ghearán a réiteach, nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a tugadh duit, seol do thuairim/gearán chugainn i scríbhinn nó comhlánaigh an fhoirm ghearán agus seol chuig an gComhordaitheoir um Chúram Custaiméirí.  Socrófar ansin imscrúdú a dhéanamh ar do ghearán.

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuiltear ag plé le mo ghearán?

Gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas an gearán laistigh de chúig lá oibre.   Déanfaimíd iarracht freagra iomlán a sholáthar laistigh 21 lá. Tá seans ann go dtógfaidh sé níos mó ama teacht ar réiteach roinnt gearán.  Mura féidir linn freagra iomlán a thabhairt laistigh de 21 lá, coinneoimid ar an eolas thú faoi dhul chun cinn ár n-imscrúdaithe.

Mura bhfuilim sásta leis an bhfreagra, cad is féidir liom a dhéanamh?

Déanfaimíd iarracht teacht ar réiteach na faidhbe an chéad uair, ach mura bhfuil tú sásta leis an mbealach a pléadh le do ghearán, is féidir achomharc a dhéanamh leis an Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin, Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha.

Cad a thárlaíonn mura bhfuilim sásta leis an toradh fós?

Féadfaidh tú dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman, 18 Sráid Líosáin Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

Guthán: (01) 6395600

Íosghlao: 1890 223030

Facs: (01) 6395674

R-phost: ombudsman@ombudsman.gov.ie

Ní chuireann ár Nós imeachta gearán agus Achomhairc isteach ar an gceart atá agat go bpléifeadh Oifig an Ombudsman le do ghearán. Tá an tOmbudsman neamhspléach ar Chomhairle Contae an Chláir. 

Comhlíonadh Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Más gearán a bhaineann le soláthar seirbhíse dátheangaí atá agat, ba chóir gearán a dhéanamh le hOifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.  Bunaíodh an Oifig seo chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh Acht na dTeangacha Oifigiúla.  Tá an Oifig neamhspleách ar Chomhairle Contae an Chláir. 


Guthán: (091) 504006
Íosghlao: 1890 – 504 - 006
Facs: (091) 504036
R-phost : eolas@coimisineir.ie  

Comhlíonadh an Achta um Míchumais, 2005  

Tá Nós Imeachta Gearán bunaithe againn faoin Acht um Míchumais, 2005.  Leis seo, is féidir le daoine atá faoin mhíchumas agus a bhaineann úsáid as seirbhísí,  eolas agus srl Chomhairle Contae an Chláir gearán a dhéanamh.  Is faoi bhainistíocht Oifigeach Fiosrúcháin na Comhairle atá sé.  Tá nasc idir an Nós Imeachta Gearán seo agus an Plean Gníomhíochta Custaiméirí. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Fiosrúcháin ar (065) 6846475 nó inquiryoff@clarecoco.ie  

Comhordaitheoir um Ghearáin Chomhshaoil

Ceapadh Comhordaitheoir um ghearáin Chomhshaoil faoi scáth na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (E.P.A.).  Tá Foirm Ghearáin Chomhshaoil ar fáil ag oifigí Chomhairle Contae an Chláir nó is féidir an nasc seo a leanas a úsáid:  Foirm Ghearáin Baineann gearáin chomhshaoil leis an aer, torann, dramhaíl, fuilluisce agus pleanáil.

Tá Nós Imeachta um Ghearáin Chomhshaoil i bhfeidhm ag Comhairle Contae an Chláir.  Déantar taifead ar gach gearán comhshaoil sa Stiúrthóireacht Comhshaoil agus Seirbhísí Éigeandála.

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 10/07/09