Skip to main content

Cairt chustaiméirí

Tá Comhairle Contae an Chláir tiomonta chun seirbhís custaiméara éifeachtach agus cúirtéisesach a chur ar fáil, is é sin seirbhís tríd an nguthán, go pearsanta, nó trí chomhfhgrearas scríofa.

Má chuireann tú glaoch gutháin orainn

 • Freagróimíd do ghlaoch go tapaidh
 • Cuirfimíd ar aghaidh tú chuig an duine/an rannóg cuí, chomh éifeachtach agus is féidir.
 • Mura bhfuilimíd in ann do cheisteanna a fhreagairt ar an bpointe, tógfaimíd do chuid sonraí agus cuirfimíd glaoch ar ais ort agus luafaimíd cathain is féidir leat bheith ag tnúth le freagra uainn.  Tabharfaimíd ainm teagmhála nó uimhir ghutháin duit, go rialta.
 • Tá áiseanna ghlórphoist ar fáil ar gach fólíne ghutháin chun gur féidir leat teachtaireacht a fhágáil mura bhfuil tú in ann freagra a fháil dod ghlaoch.
 • Tabarfaimíd freagra tapaidh a thabhairt do gach teachtaireacht a thagann tríd an ghlórphost, nach déanaí ná 48 uair an chloig.

Má thugann tú cuairt ar ár nOifigí

 • Beidh foireann seirbhísí custaiméara ag an oifig fháiltithe ar fáil chun cabhrú leat.
 • Beimíd ag déileáil leat i slí atá nósmhar, cúirtéiseach agus cóir.
 • Tá sé mar aidhm againn déileáil le do cheist agus an t-eolas cuí a sholáthar duit, chomh éifeachtach agus is féidir.
 • Is féidir Seirbhísí na gCustaiméirí bheith mar an chéad phointe teagmhála i gcomhair gach ceist, gach moladh, gach tuairim agus gach gearán.
 • Leanfaidmíd ar aghaidh le rochtain a fheabhsú de gach custaiméar.
 • Tá ár n-oifigí in Inis ar oscailt ó 9.00r.n. go dtí 5.00i.n. agus i rith am lóin.
 • Má theastaíonn uait bualadh le ball foirne áirithe, tá sé inmholta go ndéafaí coinne.

Cumarsáid scríofa

 • Má scríobhann tú chugainn as Gaeilge, freagróimid i nGaeilge.
 • Tá sé mar aidhm againn, gach comhfhreagras scríofa a admháil, is iad sin ríomhphostanna agus litreacha, taobh istigh de cúig lá oibre (seachas i gcásanna a sonraítear rud éigin eile sa dlí/reachtaíocht) agus freagra ceart a sholáthar nach déanaí ná 21 lá oibre. Mura mbeadh moill leis, seolfaimíd freagra chugat ag miniú an stádas reatha, idir an dá linn.
 • Focail soiléir agus éasca a úsáid agus úsáid a bhaint as téarmaí theicniúla ach amháin nuair is gá.
 • Cuirfimíd ainm teagmhála, uimhir ghutháin díreach, seoladh ríomhphoist agus tagairt (más cuí) a chur ar gach chomhfhreagras a eisímíd.

Seirbhísí i nGaeilge

Cuirfear fáilte roimh custaiméirí a theastaíonn uathu a gcuid ghnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, agus tabharfar tosaíocht don seirbhís Mótarchánach, an tSeirbhís Leabharlainne agus eolas ar an suíomh gréasáin mar atá sonraithe i Scéim na Gaeilge don Údarás Áitiúil, 2007-2010.

Comhstádas

Táimíd tiomanta go huile is go hiomlán i leith seirbhís a chintíonn cothramas do gach duine.

Cabhair linn chun chabhair leatsa.

Is féidir leat cabhrú linn le/leis...

 • hUimhreacha tagartha a thabhairt dúinn nuair a scríobhann tú chugainn maidir le hiarratas nó ceist atá ann cheana féin.
 • huimhir ghutháin a úsáideann tú i rith an lae, nó seoladh ríomhphoist dod chomhfhreagras, a sholáthar, má tá sé ar fáil.
 • an chóir céanna a thabhairt d’ár bhfoireann gur mhaith leat féin a fháil.

Aiseolas

Tá Comhairle Contae an Chláir tiomonta do chomhairliúcháin a dhéanamh lenár gcustaiméirí agus chun measúnú a dhéanamh ar a chuid seirbhísí.  Is féidir leat cabhrú leat le...

 • tuairimí, gearáin nó moltaí i leith na seirbhísí a fhaigheann tú, a sholáthar
 • Foirmeacha um suirbhé custaiméirí a sheolfaimíd chugat  a líonadh isteach agus iad a chur ar ais chugainn.

Nósanna Gearán agus Achomarc

Is í an aidhm atá againn ná a chinntiú go bhfaigheann tú seirbhís i slí féaráilte, oscailte, proifisiúnta agus éifeachtach.  Áfach, má airíonn tú...

 • Nár tugadh cothrom na féinne duit agus tú ag plé le Comhairle Contae an Chláir
 • Nár caitheadh leat i mbealach cairdiúil, cabhrach nó soláimhsithe
 • Go bhfuil cinneadh a ndearnadh ina leith nó nár tugadh gach cúinse san áireamh.
 • Go ndearnadh neamhaird d’iarratas ar sheirbhís/ eolas, tá ceart agat gearán a dhéanamh ag an bpointe sin.

Caithfear gearán a dhéanamh i scríbhinn agus é a sheoladh chuig an Comhordaitheoir Cúram Custaiméirí, Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae an Chláir, Áras Contae an Chláir, Bóthar Nua, Inis. Uimh. Ghutháin 065 – 6846512.

Gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas an gearán laistigh de chúig lá oibre. Déanfaimíd iarracht freagra iomlán a sholáthar laistigh de 21 lá.  Tá seans ann go dtógfaidh sé níos mó ama teacht ar réiteach roinnt gearán.  Mura féidir linn freagra iomlán a thabhairt laistigh de 21 lá, coimmeoimid ar an eolas thú faoi dhul chun cinn ár n-imscrúdaithe.

Mura bhfuil tú sásta leis an mbealach a pléadh le do ghearán, is féidir achomhairc a dhéanamh leis an Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin, Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha, Áras Contae an Chláir, Bóthar Nua, Inis.  Uimhir ghutháin. 065-6821616.

Mura bhfuil tú sásta leis an toradh fós, féadfaidh tú dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman, 18 Sráid Chill Mochargán Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.  Uimhir ghutháin (01) 6785222; seoladh ríomhphoist:ombudsman@ombudsman.irlgov.ie

Sa Nós imeachta gearán agus achomarc atá mar chuid den Plean Ghníomhaíochta Custaiméirí agus sa bhileog i dtaobh gearáin nó tuairimí ó chustaiméirí, atá ar fáil inár n-oifigí, leagtar amach na sonraí iomlána faoi chonas is féidir leat gearán a dhéanamh.

Barr an Leathanaigh


Page last reviewed: 04/02/10

Back to top