You are here:

English|


Ag obair sa Rialtas Áitiúil

Tá an Rialtas Áitiuil comhdhéanta de roinnt údarás áitiúil:

 • Naoi gComhairle Contae is fiche
 • Cúig Chomhairle Cathrach
 • Cúig Chomhairle Buirge
 • Seachtó Cúig Chomhairle Baile

Is iad aidhmeanna an rialtais áitiúil ná chun deis a thabhairt do dhaoine seirbhísí a sholáthar dóibh féin ag leibhéal áitiúil; chun roinnt smachta a bheith acu ar a gcuid gnóthaí, agus chun  cinntí a dhéanamh trí phróiséas daonlathach.

Toghann na cónaitheoirí áitiúla ionadaithe ‘sna hÚdaráis éagsúla. Déanann na baill thofa cinntí ar son na dtoghthóirí agus gearann siad cánacha áitiúla chun soláthar na seirbhísí a mhaoiniú.

Bíonn údaráis áitiúla i mbun réimse leathan gníomhaíochtaí a chuireann go mór le forbairt fhisiciúil, chultúrtha, shóisialta agus chomhshaoil in a gcuid pobal.

I measc na ngníomhaíochtaí seo tá:

 • Pleanáil agus Forbairt Fhisiciúil
 • Bóithre
 • Seirbhísí Sláintíochta
 • Tithíocht
 • Bainistíú Dramhaíola
 • Cosaint Dóiteáin
 • Leabharlanna agus Iarsmalanna
 • Cosaint Comhshaoil
 • Páirceanna, Conláistí agus Ealaíona

Tá dlúthchaidrimh oibre idir na húdaráis áitiúla agus grúpaí cónaitheoirí agus pobail go háirithe le linn na scéimeanna um athnuachan uirbheach agus tuaithe á n-ullmhú chomh maith le pleananna gníomhaíochta áitiúla a chur le chéile.

Fostóir comhionannas deiseanna is iad gach údarás san earnáil rialtais áitiúil. Tá rannóg acmhainní daonna ag gach údarás agus déileailtear leis an bpróiséas earcaíochta agus roghnúcháin go háitiúil.

Céard iad na nithe gur féidir le gairm bheatha sa rialtas áitiúil a chur ar fáil duit?

 • Tuarastal i gcomhréir leis an taithí atá agat
 • Post buan Inphinsineach.
 • Socruithe oibre solúbtha
 • Timpeallacht oscailte, rialaithe ag nósanna imeachta cothroma i ngach cuid den tréimshe fostaíochta
 • Liúntas fial i leith saoire bhliantúil
 • Oiliúint fhairsing
 • Forbairt phearsanta
 • Slí ghairme ar leith
 • An deis chun difríocht a dhéanamh dod’ thimpeallacht fhéin

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 28/11/12