You are here:

English|


Cuspóirí

Is iad na cuspóirí atá ag Comhairle Contae an Chláir ná  seirbhísí d’ardchaighdeáin a sholáthar, dírithe ar riachtanais ár gcustaiméirí / ár saoránach, uilechuimsitheacht shóisialta a chur chun cinn agus deireadh a chur le hImeallú. Oibriú laistigh de chreatoibre prionsabail daonlathacha chun rannpháirtíocht phoiblí agus phobail a bhaint amach chomh mór agus is féidir, an comhshaol a fheabhsú, a chaomhnú agus a mhéadú ar mhaithe leis  na glúnta sa lá atá inniu ann agus sa todhchaí, forbairt inbhuanaithe agus comhtháite a bhaint amach, Foireann díograiseach, oilte agus dírithe ar chustaiméirí a fhorbairt, tacaíocht a thabhairt do limistéir tuaithe an Chontae ina bhfuil an struchtúr lag, tacaíocht a thabhairt do rannpháirtíocht ón earnáil phoiblí agus deonach, straitéis a fhorbairt chun cumarsáid inmheánach agus sheachtrach a chur chun cinn agus a fheabhsú, agus éifeachtúlacht agus éifeachtachas a fheabhsú agus luach ar airgead a bhaint amach.

Seachadadh Seirbhíse d’Ardchaighdeáin

Seirbhísí d’ardchaighdeáin a sholáthar, dírithe ar riachtanais ár gcustaiméirí / ár saoránach.

 • Riachtanais na gcustaiméirí a aithint le taighde margaidh leanúnach.
 • Plean Gnímh Custaiméirí ar feadh saolré an Phlean Corparáideach 2004-2009 a ullmhú.
 • Caighdeáin fheidhmíochta agus cleachtais a leagadh síos. (Táscairí Seirbhíse Náisiúnta).
 • Oifigí Cathartha nua a sholáthar chun seachadadh seirbhísí éifeachtúil a éascú.
 • Seirbhísí Ceantairbhunaithe comhtháite a sholáthar trí fhorbairt leanúnach agus trí “Ionaid Ilfhreastail” a sholáthar.
 • Eolas a sholáthar agus feasacht a spreagadh i dtaobh seirbhísí  trí úsáid leanúnach a bhaint as teicneolaíocht cumarsáide faisnéise nua-aimseartha.
 • Monatóireacht a dhéanamh ar ár mbeartais chun mionscrúduithe ar ábhair ar nós bochtanas, inscne, comhionannas, inbhuanaitheacht agus ábhair tuaithe a chinntiú.
 • Páirt a ghlacadh i Scéimeanna Aitheantais Caighdeáin Náisiúnta.

Barr an Leathanaigh

Uilechuimsitheacht Shóisialta

Uilechuimsitheacht shóisialta a chur chun cinn agus deireadh a chur le hImeallú.

 • Dul i gceann ar ábhair bochtanais, úilechuimsitheacht shóisialta trí réimse gníomhaíochtaí agus seirbhísí an Rialtais Áitiúil a chur chun cinn.
 • Straitéis Náisiúnta in aghaidh na Bochtaineachta (NAPS) agus Plean Gnímh NAPS 2003-2005 a chur i bhfeidhm.
 • Roinnt gníomhaíochtaí  uilechuimsitheachta shóisialta a stiúradh atá i Shaping the Future”, an Straitéis Chomhtháite de chuid Bord Forbartha an Chontae.
 • Leanúint ar aghaidh le páirteachas i nGrúpaí Feidhmiúcháin de chuid Bhord Forbartha an Chontae i dtaobh Beart Uilechuimsitheachta Sóisialta (SIMs) (ionadaithe ar son daoine ag dul ag fulaingt ó eisiamh).
 • Tacaíocht a thabhairt don Ardán Uilechuimsitheachta Shóisialta Chontae. (ionadaithe do dhaoine atá faoi eisiamh).
 • “Plean Gnímh Uilechuimsitheachta Shóisialta” a fheidhmiú agus a athnuachán agus leanúint ar aghaidh le hobair Ghrúpa Foirne Údaráis Áitiúla an Chláir um Uilechuimsitheacht Shóisialta.
 • Clár ACPIF/RAPID II a chur i bhfeidhm  (Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt).
 • Tacaíocht a thabhairt do Ghrúpa Iláisíneachta Uilechuimsitheachta Shóisialta Chill Rois.

Barr an Leathanaigh

Daonlathas Feabhsaithe

Oibriú laistigh de chreatoibre prionsabail daonlathacha chun rannpháirtíocht phoiblí agus phobail a bhaint amach chomh mór agus is féidir.

 • Tacaíocht a thabhairt do na baill thofa a rólanna a chomhlíonadh i dtaobh beartas a bheith ionadaíoch agus cathartha.
 • Tacaíocht a thabhairt do na Coistí Toghcheantair mar an fóram ceart le haghaidh feidhmiú polasaí go háitiúil.
 • Cinntiú go n-úsáidtear cruinnithe na Comhairle mar shlí chun dul i gceann ar ábhair straitéiseacha agus beartais.
 • Tacaíocht a thabhairt don Ghrúpa um Pholasaí Corparáideach mar chomhlacht chun cinntí Polasaí Straitéiseacha a chomhordú.
 • Tacaíocht a thabhairt do Bhord Forbartha an Chontae ina ról mar an struchtúr chun idirchaidreamh agus naisc le háisíneachtaí áitiúla agus réigiúnacha a éascú.
 • Tacaíocht a thabhairt d’ainmnithe ó na hearnálacha ina ról chun polasaí a chur le chéile ar na Coistí Polasaí Straitéiseacha.
 • Tacaíocht a thabhairt do Líonraí Achair Logánta pobail agus deonacha.
 • Tacaíocht a thabhairt do na Fóraim atá bunaithe mar chuid den daonlathas rannpháirtíochta.
 • Freagra dearfach a thabhairt ar thionscnaimh atá á gcur chun cinn ag an Rialtas Lárnach agus go háirithe ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus chun comhpháirtíocht i dtaobh seachadadh seirbhísí a éascú.
 • Feasacht agus dea-mheas ar ról an Rialtais Áitiúil mar institiúid daonlathach a mhéadú.

Barr an Leathnaigh

An Timpeallacht a chosaint agus a chaomhnú

An comhshaol a fheabhsú, a chaomhnú agus a mhéadú ar mhaithe leis  na glúnta sa lá atá inniu ann agus sa todhchaí.

 • Cinntiú go dtabharfar aird ar thionchar an chomhshaoil i ngníomhaíochtaí na Comhairle.
 • Oidhreacht nádúrtha agus thógtha an chontae a bhainistiú.
 • Cinntiú go mbeadh leoracmhainní ar fáil i gcomhair feidhmiúcháin éifeachtach rialacháin, ceadúnais agus feidhmeanna forfheidhmiúcháin comhshaoil na Comhairle.
 • Cloí le ceanglais an Treoir um Chreatlach Uisce Eorpach chun a chinntiú go mbeadh stádas caighdeán ard ag gach comhlacht uisce sa Chontae.
 • Eolas comhshaoil i measc an phobail, daltaí scoile, agus grúpaí leasmhara a chur chun cinn.
 • Cultúr saor ó bhruscar a chur chun cinn.
 • Obair a dhéanamh le heagraíochtaí eile, le grúpaí pobail agus leis an bpobal i gcoitinne le haghaidh bainistíocht dramhaíola éifeachtacha a chur chin cinn, ionas go gcurfar deireadh le bruscar agus le dumpáil mídhleathach, na caighdeáin uisce agus aeir is fearr a bhaint amach, agus chun cloí le prionsabail Chlár Oibre Áitiúil 21.
 • Dramhaíl a bhainistiú de réir chuspóirí an Phlean Réigiúnach Bainistíochta Dramhaíola agus polasaí de chuid an AE agus an Rialtais.
 • Laghdú agus seachaint dramhaíola a chur chun cinn agus an nasc idir fás eacnamaíochta agus dramhaíl a bhriseadh.

Barr an Leathanaigh

Forbairt Inbhunaithe agus Comhtháite

Forbairt inbhuanaithe agus comhtháite a bhaint amach

 • Ár gcomhshaol agus oidhreacht chaighdeánach a chaomhnú agus a fheabhsú.
 • Plean Forbartha Chontae an Chláir 2005-2011 a chur i bhfeidhm.
 • Cúnamh agus éascaíocht a thabhairt do fheidhmiúchán thionscadail forbartha inbhuanaithe, agus iad curtha chun cinn ag Ranna Rialtais agus ag áisíneachtaí reachtúla náisiúnta le seachadadh an Phlean Forbartha Náisiúnta.
 • Aird a thabhairt ar na moltaí a tháinig chun cinn faoin Straitéis Spásúil Náisiúnta agus na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach sa Mheán-Iarthar.
 • Tacaíocht a thabhairt do na fóraim Iláisíneachta de chuid Bord Forbartha an Chontae chun chomhtháthú níos fearr a chinntiú i leith seachadadh seirbhísí.

Barr an Leathanaigh

Acmhainní Daonna

Foireann díograiseach, oilte agus dírithe ar chustaiméirí a fhorbairt

 • Plean Oiliúna agus Forbartha a chur i bhfeidhm do na fostaithe, do na baill thofa agus d'ionadaithe ainmnithe ar na Coistí Polasaí Straitéiseacha.
 • Rannpháirtíocht na bhfostaithe a fhorbairt trí chumarsáid, tionmú, agus freagracht a mhéadú.
 • Cinntiú go dtugfar aiseolas go rialta do na fostaithe le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, trí Chóras Forbartha Bainistíochta Feidhmiúcháin (CFBF) a chur i bhfeidhm.
 • Tríd an gCoiste Páirtnéireachta, deis a thabhairt d’fhostaithe a bheith páirteach i gcomhairliúchán maidir le hathrú eagraíochta.
 • Cóiríocht oifige ar chaighdeán maith a sholáthar do na fostaithe, do na baill thofa agus dos na custaiméirí.
 • Seirbhísi ardchaighdeánacha a sholáthar trí Pholasaithe Bainistíochta na nAcmhainní Daonna inbhuanaithe.
 • Leanúint ar aghaidh le forbairt feidhm leasa na bhfostaithe agus scéimeanna tacaíochta foirne.
 • Tacaíocht a thabhairt do scéimeanna comhardaithe saol-oibre agus teaghlaigh.
 • Aitheantas a thabhairt don tábhacht atá le sláinte agus sábháilteacht sa láthair oibre agus ó thaobh seirbhísí a sheachadadh.

Barr an Leathanaigh

Forbairt Tuaithe

Tacaíocht a thabhairt do limistéir tuaithe an Chontae ina bhfuil an struchtúr lag.

 • Forbairt tuaithe a chur chun cinn trí Straitéis athbheochana chun a n-eacnamaíocht a chothú agus a thógáil, bunaithe ar bhonneagar a fheabhsú, mar aon le nascanna cumarsáide agus fuinnimh don chuid eile den chontae, ag feabhsú rochtaine ar sheirbhísí sóisialta agus seirbhísí eile, agus ag feabhsú caighdeán saoil an phobail.
 • Tacaíocht a thabhairt do chomhdhlúthú agus d’fhás lonnaíochtaí tuaithe.   Glacfaidh an tÚdarás Pleanála le clár oibriúchán infreastrúchtúra agus réimse tograí dearfacha, ina mbeidh Córais Cóireála Dramhuisce Roinnte agus na suímh a aithint agus a sheirbhísiú.
 • Aitheantas a thabhairt don obair atá ar siúl ag réimse eagraíochtaí reachtúla agus neamh-rialtais, ag grúpaí pobail agus ag ranna sa Chomhairle ar fud an chontae chun deiseanna, seirbhísí agus áiseanna a chur ar fáil don pobal uilig, go háirithe do na daoine atá faoi mhíbhuntáiste de bharr suíomh nó cúinsí ar leith.
 • Ainmnigh limistéir an Chontae ina bfhuil an struchtúr lag agus iad faoi mhíbhuntáiste go heacnamúil agus go deimeagraifeach, mar aon le áiteanna ina bhfuil an struchtúr feirmeoireachta lag, ina bhfuil léibhéil fostaíochta i ndéantúsaíocht nó seirbhísí íseal, ina bfhuil féinfhostaíocht taobh amuigh den earnáil talmhaíochta faoin meán-leibhéal agus an léibhéal is ísle ban i bhfostaíocht pháirtaimseartha. Spreagfar socrú buan i limistéir ina bhfuil an struchtúr lag chun cosc a chur leis an laghdú daonra agus le tarraingt siar as seirbhísí agus áiseanna sa todhchaí.
 • Tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh iompair tuaithe.
 • Na heochair-áisíneachtaí agus ranna atá páirteach sa chlár díláraithe i dtaobh Chontae an Chláir a éascú.
 • Tacaíocht a thabhairt d’ábhair eisithe sóisialta leithlise tuaithe atá curtha chun suntais ag an Ardán Uilechuimsitheachta Shóisialta.

Barr an Leathanaigh

Rannpháirtíocht Pobail

Tacaíocht a thabhairt do rannpháirtíocht ón earnáil phoiblí agus deonach

 • Tacaíocht a thabhairt do chur chuige páirtnéireachta leis an earnáil phoiblí  agus deonach agus polasaí na Comhairle á chur i bhfeidhm.
 • Tacaíocht a thabhairt d’ionadaithe ón earnáil phoiblí  agus deonach atá ar Bhord Forbartha an Chontae, na Coistí Polasaí Straitéiseacha, fóraim agus líonraí eile.
 • Rannpháirtíocht i rialú áitiúil agus i bhforbairt pobail a spreagadh agus a chur chun cinn.
 • An Polasaí um Fhorbairt Pobail atá glactha ag hÚdaráis Áitiúla an Chláir a chur i bhfeidhm, agus é ag spreagadh grúpaí lena gcuid riachtanas a chur in iúl; tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad ag obair le chéile agus cúnamh a thabhairt dóibh lena dtionscadail agus scéimeanna mar chuid de chuspóirí iomlán an Údarás Áitiúil.
 • Cairt a fhorbairt le haghaidh dlúth-chaidrimh pobail idir gach Roinn d’Údaráis Áitiúla an Chláir.
 • Seirbhísí/Áiseanna a dhíríu ar phobail:
  • atá faoi ard mhíbhuntáiste sóisialta-eacnamaíochta
  • a bhfuil imirce agus leibhéil ísle soláthar seirbhísí ag cur as dóibh.
 • Úsáid áiseanna spóirt agus fóillíochta agus an líon daoine atá ag imirt spóirt a fheabhsú agus a chur chun cinn.
 • Bonneagar pobail (Sóisialta agus Fisiciúil) a fheabhsú.
 • Tacaíocht forbartha a sholáthar do Fhóram Pobail an Chláir,  do na Líonraí Ceantair Áitiúla agus don earnáil phoiblí  agus deonach i gcoitinne.

Barr an Leathanaigh

Cumarsáid

Straitéis a fhorbairt chun cumarsáid inmheánach agus sheachtrach a chur chun cinn agus a fheabhsú.

 • An Straitéis um Chaidrimh Poiblí agus Cumarsáide a chur i bhfeidhm.
 • Caidreamh forghníomhach a fhorbairt leis na meáinchumarsáide.
 • Nuachtlitir thréimhsiúil (Newsreal) a sholáthar do gach fostaí.
 • Leanúint ar aghaidh le forbairt suíomh gréasáin Inlín agus Eislín do na fostaithe agus do na baill thofa.
 • 'Laethanta oscailte' a thionól chun tuiscint agus eolas ar sheirbhísí Údaráis Áitiúla an Chláir a chur chun cinn.
 • Scéim na Gaeilge de chuid Údaráis Áitiúla an Chláir a chur i bhfeidhm maidir le foilsiú tuarascálacha, doiciméid agus comharthaí dhátheangacha.
 • Scéim na Gaeilge a ullmhú agus a chur i bhfeidhm.
 • Oscailt, insroichteacht agus na módhanna cumarsáide a bhaineann le gníomhaíochtaí an Údaráis Áitiúil a fheabhsú
 • mplement the public relations and communications strategy.

Barr an Leathanaigh

Éifeachtúlacht  – Luach ar airgead

Éifeachtúlacht agus éifeachtachas a fheabhsú agus luach ar airgead a bhaint amach.

 • Athbhreithniú a dhéanamh ar na hOibriúcháin Reatha agus ar na Modhanna Oibre atá ann agus Dea Chleachtais a chur i bhfeidhm.
 • Cinntiú go bhfeidhmítear na Feidhmeanna san eagraíocht ag an leibhéal cuí.
 • Aithne a chur ar na réimsí ina bhféadfaí airgead a shábháil (mar shampla, sábháilt fuinnimh, modhanna ceannacháin, rialú uisce fuílle).
 • Moltaí an staidéir luach ar airgead a chur i bhfeidhm.
 • Uasmhéadú ar Úsáid Teicneolaíocht na Faisnéise & an Córas Bainistíochta Airgeadais (CBA).
 • Tascairí Feidhmíochta a bhunú ag gach leibhéal agus i gcás gach seirbhíse.

 

Barr an Leathanaigh


Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 03/02/10