Skip to main content

Airgeadas na Comhairle

Faoin rannóg airgeadais

Tá Rannóg Airgeadais de Chomhairle Contae an Chláir freagrach  as na rudaí seo a leanas:

 • Córais agus nósanna i dtaobh rialú buiséid a fhorbairt agus a choimeád
 • Eolas Bainistíochta agus éifeachtacht costais go ginearálta
 • Cuntasaíocht reachtúla agus airgeadais a smachtú agus a mhaoirsú
 • Infheistíocht agus Iasachtaí
 • Airgeadas fadtéarmacha agus gearrtéarmacha a bhainistiú.
 • Ioncam a urrú
 • Caitheachas iomlán na Comhairle a smachtú
 • Córais iniúchtha inmheánacha agus monatóireachta a bhunú agus a choimeád

De réir na freagrachtaí seo, comhlíonann an Stiúrthóireacht Airgeadais na dualgais seo a leanas:

 • Soláthróirí/Conraitheoirí a íoc agus feidhmeanna atá bainteach leis seo.
 • Costais taistil na bhfostaithe a íoc agus feidhmeanna atá bainteach leis seo
 • Tuarastail/Pinsin a íoc agus feidhmeanna atá bainteach leis
 • Monatóireacht a dhéanamh ar Chaiteachas agus Ioncam
 • Buiséid/Meastacháin agus Cúntais Deiridh a ullmhú
 • Aischuir airgeadais – Seachtrach agus Inmheánach
 • Bainistíocht Airgeadais agus Cúntasaíochta
 • Tuarascálacha Airgeadais/Cúl-taca/Comhairle a thabhairt do gach Rannóg
 • Airgid iníochta don Chomhairle a admháil/a lóisteáil
 • Airgead iníochta a aisíoc (Iarratais a eisiú, sonraisc, aischuir srl)
 • Infheistíocht agus Iasachtaí
 • Bailiúchán Ioncaim
 • Bailiúcháin Rátaí/Luachálacha
 • Seirbhísí Teicneolaíocht Faisnéise
 • Iniúchadh Inmheánach/Scrúdaithe a dhéanamh 

Barr an Leathanaigh

Ráiteas Airgeadais Bliantúil

Soláthraíonn an Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB) figiúr iarbhír, Ioncaim agus Caipitiúil san áireamh ag deireadh na bliana. Tá an (RAB) bunaithe ar cúntasaíocht fabhraithe agus áiritear nótaí i dtaobh na figiúirí a mhíníonn na prionsabail chúntasaíochta a bhaineann leo.

Faoi réir Acht um Rialtais Áitiúil, 2001, caithfear le gach Údarás Áitiúil nó comh-comhlacht “ráiteas airgeadais bliantúil a ullmhú de réir an cód cleachtaidh eisithe ag an Aire”

Beidh an RAB críochnaithe taobh istigh de 12 seachtaine ó dheireadh na bliana roimhe sin.

Nuair atá sé críochnaithe, cuirtear é faoi bhráid na baill tofa agus nuair a ghlacann an Chomhairle leis, seoltar é chuig an Aire agus chuig an Stiúrthóir ar Iniúchadh. 

Barr an Leathanaigh

An Buiséad

Faoi réir an tAcht Rialtais Áitiuil, 2001 tá sé de dhualgas ar gach Údarás Áitiúil “dréacht búiséad de chuid an Údarás Áitiúil a léiríonn meastachán an caitheachais atá riachtanach chun a gcuid feidhmiúcháin a chomhlíonadh agus meastachán ioncaim a thit chuige i dtaobh an bhliain airgeadais atá rompu”

Faoi stiúradh an Bhainisteoir le tacaíocht ón Stiúrthóireacht Airgeadais, ullmhaítear an dréacht búiséad idir mí Mheán Fomhair agus mí na Samhna.

Is leagan amach caighdeánach atá ag na hÚdaráis Áitiúla go léir, 

Tá formáid chaighdeánach don dréacht búiséad ag gach Údarás Áitiúil  cé go mbíonn leagan amach difriúl ó Údarás go hÚdarás uaireanta.  Bristear síos an ioncam agus an caiteachas idir ocht ranna.  Tá siad luaite thíos:

 • Tithíocht agus Tógáil
 • Iompar Bóthar agus Sábháilteachta
 • Soláthar Uisce agus Séarachais
 • Dreasachtaí agus Rialacháin Forbartha
 • Cosaint an Chomhshaoil
 • Áineas agus Conláiste
 • Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus LeasSeirbhísí Eile

Le linn na ranna seo, bristear síos na sonraí i bhfó-chláir atá ionadaíoch de ne hábhair éagsúla le linn na ranna. Mar shampla, áiritear na fó-ghrúpaí seo a leanas i Roinn 1: Tithíocht an Údaráis Áitiúil – Cúnamh do dhaoine atá ag tabhairt tithíocht dóibh féin, Cúnamh do dhaoine chun tithe a fheabhsú, Riaracháin agus Éagsúil. Tá liosta na bhfó-chláracha atá bainteach le gníomhaíochtaí an ghrúpa chláir ag gach grúpa.

Ní foláir don buiséad a bheith comhardaithe.  Ní foláir don caiteachas atá molta bheith maoinithe ón ioncam molta cé acú as earraí agus seirbhísí, deontais nó rátaí.

Cuirtear an dréacht búiséad faoi bhráid na Comhairle tar éis dul i gcomhairle leis an Grúpa Polasaí Corparáideach.

Is í feidhm chúltaca ag an Chomhairle an búiséad a ghlacadh. Tionóltar cruinnithe speisialta Búiséid ag an Chomhairle chun machnamh a dhéanamh ar an dréacht búiséad.

Caithfear na cruinnithe Búiséid a thionóladh le linn na tréimhsí ordaithe. Is féidir le seo a athrú ó bhliain go bhliain agus socraítear é seo ag an Aire.

Maidir leis an búiséad i 2009 ba iad na tréimhsí ordaithe ná:

 • Na Comhairlí Contae
  • 24 Samhain 2008 – 13 Eanair 2009
 • Na Comhairlí Cathracha/Bhuirge a éisíonn Rátaí
  • 24 Samhain 2008 – 13 Eanair 2009
 • Na Comhairlí Baile nach n-eisíonn Rátaí/Comhlachtaí Tofa Eile
  • 24 Samhain 2008 – 26 Nollaig 2009

Fograítear go poiblí go bfhuil an dréacht búiséad ullmhaithe agus go bfhuil cóipeanna ar fáil don phobal.

Ní foláir an dréacht búiséad a ghlacadh 21 lá ón chéad chruinniú agus taobh istigh de na dátaí ordaithe. Is féidir an búiséad a ghlacadh le nó gan leasú.

Ar bhonn an búiséad bheith glactha, socraítear an Ráta Bliantúil ar Luacháil chun easnamh maoine an Údaráis a chinntiú, is é sin, cuid an caitheachais nach bfhuil maoinithe le deontais stáit nó ioncam eile. Socraíonn an Ráta Bliantúil ar Luacháil méid na rátaí le híoc in aghaidh gach €1 den luacháil inrátaithe. Baineann sé seo le maoin thrádálach amháin.

Nuair a glactar leis an mBúiséad, seoltar cóip chuig an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus cuirtear cóipeanna ar fáil don phobal

Doiciméid bhuiséid

Chun na cáipéisí pdf a fheiceáil agus a phriontáil, tá Adobe Acrobat Reader riachtanach. Is féidir saorchóip den “Adobe Reader” a íoslódáil ó Suíomh Gréasáin Adobe

Barr an Leathanaigh

Sonraí teagmhála

An Rannóg Airgeadais,
Comhairle Contae an Chláir,
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir.

Guthán: (065) 6821616
Facs: (065) 6828233
R-phost: finoff@clarecoco.ie

Má theastaíonn uait cuairt a thabhairt ar an Rannóg, go pearsanta, seo a leanas na huaireanta oifige:  Luan go hAoine, 9.00r.n. go 5.00i.n. 

Barr an Leathanaigh


Page last reviewed: 02/02/10

Back to top