Skip to main content

Eolas faoin gComhairle

Tá Comhairle Contae an Chláir freagrach as limistéar riaracháin de Chontae an Chláir, seachas na limistéir uirbeacha d’Inis agus de Chill Rois.  Tá an Chomhairle freagrach as roinnt seirbhísí tábhachtacha a sholáthar.

Ráiteas Misin

Féachaint leis an scoth a bhaint amach trí sheachadadh seirbhísí agus páirtnéireacht uilechuimsitheachta chun forbairt shóisialta, eacnamaíochta agus chultúrtha Chontae an Chláir a chur chun cinn.

Réamhrá

Tá Comhairle Contae an Chláir freagrach as limistéar riaracháin de Chontae an Chláir, seachas na limistéir uirbeacha d’Inis agus de Chill Rois.  Tá an Chomhairle freagrach as roinnt seirbhísí tábhachtacha a sholáthar.  Soláthraítear iad trí na hocht gclárghrúpa seo a leanas:

 • Tithíocht agus Tógáil
 • Iompar Bóthar agus Sábháilteachta
 • Soláthar Uisce agus Séarachais (Seirbhísí Uisce)
 • Dreasachta agus Rialú Forbartha
 • Cosaint an Chomhshaoil
 • Áineas agus Conláiste
 • Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas
 • Ilghnéitheach

Leis na seirbhísí seo a sholáthar, tá eochair ról ag Comhairle Contae an Chláir i réimse forbartha pobail, agus na seirbhísí ag idirghníomhú le chéile agus leis na seirbhísí a sholáthraíonn na gníomhaireachtaí eile chun cuidiú le forbairt sna hearnálacha seo a leanas:

 • Earnáil Ghéilleagair - trí bhóithre, uisce agus séarachas, suíomhanna tionsclaíocha, athnuachan uirbeach, agus bainistiú dramhaíola a sholáthar, 
 • Earnáil Shóisialta -  tithíocht agus gníomhaíochtaí pobail
 • Earnáil Chomhshaoil - cosc ar thruailliú, bainistiú dramhaíola, seirbhísí uisce.
 • Soláthar, Oibríocht agus Cothabháil Bhonneagair - bóithre, seirbhísí uisce, tithíocht
 • Forbairt Turasóireachta, Áiseanna, Oidhreachta, Ealaíon agus Chultrtha - spásanna oscailte, áiseanna, leabharlanna, oidhreacht, iarsmalann, agus gníomhartha ealaíon.
 • Consumer Protection – fire service, road safety, Civil Defence, building regulation, development control, other regulatory codes.

Faoin Acht um Rialtais Áitiúil, 2001 tá comhairle thofa ag gach údarás áitiúil ina bhfuil baill a thoghtar go ceann tréimhse cúig bliana, darbh ainm comhairleoirí. Tá 32 Comhairleoir nó ball tofa i gComhairle Contae an Chláir, agus iad toghtha ó na 6 thoghcheantar:.  

Is í an Chomhairle thofa a dhéanann beartais Chomhairle Contae an Chláir, agus feidhmíonn sí faoi réir "Feidhmeanna Cúltaca".  Tá na feidhmeanna cúltaca sainithe faoin dlí agus sonraítear iad thar réimse leathan  achtacháin.  

Áiríonn sé seo cinntí ar ábhair thábhachta i dtaobh beartais agus airgeadais agus áirítear na feidhmeanna seo a leanas:

 • Glacadh leis an mBuiséad Bliantúil agus leibhéal Rátaí a shocrú
 • Plean Forbartha an Chontae a dhéanamh agus a athrú
 • Glacadh le Scéim i dtaobh Tosaíochtaí Cíosa
 • Fo-dhlíthe a dhéanamh, a léasú agus a chúlghairmiú
 • Cead a thabhairt chun airgead a fháil ar iasacht
 • Bóithre a dhearbhú mar bhóithre poiblí

Déanann an Chomhairle a socraithe le "Rún" a dhéanamh (ag a gcruinnithe).  Cuireann Feidhmeannach an Chomhairle, is é sin na n-oifigigh faoi seach an beartas cuí i bhfeidhm.

Cuireann an Bainisteoir Contae na feidhmeanna feidhmiúcháin i láthair de réir creat beartais atá bunaithe ag na baill thofa.  Comhlíonann an bainisteoir na feidhmeanna seo trí Ordaithe Bainisteora.  Is iad sin ordaithe atá scríofa, sínithe agus dátaithe a leagann amach na cinntí atá déanta.  San áireamh sna feidhmiúcháin seo tá:

 • Tithe a ligeadh ar cíos
 • Cead pleanála a thabhairt nó a dhiúltú
 • Foireann a cheapadh

 

Barr an Leathanaigh


Page last reviewed: 18/02/10

Back to top