Skip to main content

Scéim Ghradaim Dearadh agus Caomhantais, 2011

Cuspóirí na Scéime Ghradaim

 • Chun sármhaitheas agus dea-chleachtadh a chothú agus a aithint sa timpeallacht thógtha.
 • Feasacht phoiblí mar gheall ar dhearadh maith, caomhnúchán, agus cleachtadh inbhuanaithe tógála a ardú.
 • Tairbhe na bpolasaithe pleanála agus caighdeáin na rialú forbartha i ndearaí nua agus i gcaomhnúcháin.
 • Scileanna na ndearthóirí agus na gcleachtóirí caomhnúcháin a chur chun cinn

Cáilitheacht

 • Baineann an scéim le gach aon foirgneamh a cuireadh i gcrích i gContae an Chláir idir 1 Eanair, 2005 agus an 30 Aibreán, 2011.
 • Tá ainmniúcháin agus iarratais ar oscailt d’aon úinéir, dearthóir, conraitheoir, grúpa pobail nó ball eile den phobal.

Catagóirí

Tá 12 chatagóir mar seo a leanas:

 • Catagóir A: Teach aonair nua is fearr faoin tuath
 • Catagóir B: An Teach nua aonair is fearr i mbaile / sráidbhaile
 • Catagóir C: An fhorbairt nua chónaitheach is fearr
 • Catagóir D: An Athúsáid / athchóiriú / agus / nó síneadh is fearr
 • Catagóir E: An foirgneamh nua tráchtála is fearr
 • Catagóir F: An foirgneamh nua cathartha is fearr
 • Catagóir G: An tionscadal caomhantais is fearr
 • Catagóir H: An fhorbairt nua inlíonta is fearr
 • Catagóir I: An aghaidh nua / athchóirithe siopa is fearr
 • Catagóir J: An fhorbairt nua inbhuanaithe / theicneolaíochta ghlas is fearr
 • Catagóir K: Duais na nuálaíochta is fearr
 • Catagóir L: Gradam Inrochtaine / Cuimsithe Shóisialta is fearr

Critéir Mheasúnachta Ginearálta

 • Ionchur ar chaighdeán na timpeallachta tógála
 • Caighdeán tógála / saoirseachta
 • Caighdeán an dearaidh proifisiúnta agus oibreacha eile
 • Imprisean, úrnuacht, agus nuálaíocht iomlán sa chur chuige
 • Ionchur eile ar phleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe an cheantair
 • Dearadh agus ábhair inbhuanaithe
 • Inrochtaine / Uilechuimsitheacht Shóisialta
 • Éifeachtúlacht Fhuinnimh

Riachtanais Iarratais

 • Foirm iarratais arna chomhlíonadh ina n-iomláine.
 • Téacs nach faide ná 500 focal ag míniú an chur chuige tógála agus dearadh nó i gcás ainmniúcháin ón bpobal nó grúpaí pobail, na fáthanna gur ainmníodh an tionscadail.
 • Caithfidh uasmhéid de dhá phainéal léiriúcháin A1 (i stíl portráide)le léaráidí a thaispeánann suíomh an láithreáin, leagan amach an láithreáin, pleananna, inearchlónna, codanna agus aon léaráidí eile, grianghraif nó téacs chun an tionscadal a léiriú. (Le soláthar ag an dearthóir, úinéir, nó conraitheoir i gcás ainmniúcháin ó bhaill den phobal nó grúpa pobail).
 • Is féidir íomhanna breise / grianghraif an tionscadail a sholáthar ar CD nó ar USB chomh maith.

Critéir Mheasúnachta Sonracha

Catagóir A: Teach aonair nua is fearr faoin tuath

 • Suíomh agus Láithreánúocation and siting
  • Comhthéacs agus caidreamh leis an dírdhreach thart timpeall
 • Dearadh
  • Foirm and feidhm
  • Ábhair agus Bailchríoch
 • Cóireáil teorann agus tírdhreachtú
 • Dálaí oidhreachta agus fiadhúlra
 • Cleachtais inbhuanaithe

Catagóir B: An teach nua aonair is fearr i mbaile / sráidbhaile

 • Caidreamh leis an gcomhthéacs thart timpeall
 • Dearadh
  • Foirm and feidhm
  • Ábhair agus Bailchríoch
 • Cóireáil teorann agus tírdhreachtú
 • Dálaí oidhreachta agus fiadhúlra
 • Cleachtais inbhuanaithe

Catagóir C: An fhorbairt nua chónaitheach is fearr

 • Caidreamh leis an gcomhthéacs thart timpeall
 • Leagan amach
  • Nuálaíocht
  • Tosaíocht / Sábhailteacht do choisithe
  • Faireachas Nádúrtha
 • Tréscaoilteacht
 • Cosáin agus rianta rothar
  • Rochtain ar áiteanna súgartha agus comharsanachtaí eile
 • Tírdhreachadh / Spásanna oscailte poiblí
  • Céimiúlacht soláthair
  • Áiteanna súgartha feidhmiúla
  • Caighdeán agus oiriúnacht
  • Cothabháil
 • Dearadh aonaid
  • Foirm agus Feidhm
  • Ábhair agus Bailchríoch
  • Meascán aonad
  • Cóireáil teorann
  • Spás oscailte príobháideach
 • Áiseanna / Saoráidí
 • Cleachtais inbhuanaithe

Catagóir D: An Athúsáid / athchóiriú / agus / nó síneadh is fearr

 • Caidreamh ailtireachta le agus feabhsú na réadmhaoine atá ann cheana féin
 • Dearadh
  • Foirm agus Feidhm
  • Ábhair agus Bailchríoch
  • Athúsáid ábhar
 • Caighdeán d’aon obair chaomhantais
 • Cleachtais inbhuanaithe

Catagóir E: An Foirgneamh nua tráchtála is fearr

 • Comhtháthú sa chomhthéacs thart timpeall
 • Ionchur sa réimse uirbeach / poiblí
 • Dearadh
  • Foirm agus Feidhm
  • Ábhair agus Bailchríoch
  • Comharthaíocht
 • Tírdhreachú
 • Cleachtais inbhuanaithe
 • Rochtain uilíoch

Catagóir F: An foirgneamh nua cathartha is fearr

 • Comhtháthú sa chomhthéacs thart timpeall
 • Ionchur sa réimse uirbeach / poiblí
 • Dearadh
  • Foirm agus Feidhm
  • Ábhair agus Bailchríoch
  • Comharthaíocht
 • Tírdhreachú
 • Cleachtais inbhuanaithe
 • Rochtain uilíoch

Catagóir G: An tionscadal caomhantais is fearr

 • Íogaireacht sa chur chuige
 • Mionghnéithe a caomhnaíodh / a mhacasamhlaíodh
 • Scileanna traidisiúnta / modhanna a úsáideadh agus ionchur ó speisialtóra
 • Úsáid agus athúsáid a bhaineadh ó ábhair thraidisiúnta
 • An fhoirm / féiniúlacht thógála a chaomhnú
 • Nualaíocht sa nuachóiriú
 • Cleachtais inbhuanaithe

Catagóir H: An fhorbairt nua inlíonta is fearr

 • Comhtháthú sa tírdhreach atá ann cheana féin
 • Ionchur sa réimse uirbeach / poiblí
 • Dearadh
  • Foirm and feidhm
  • Ábhair agus Bailchríoch
 • Cleachtains inbhuanaithe

Catagóir I: An aghaidh nua / athchóirithe siopa is fearr

 • Dearadh
 • Caidreamh leis an bhfoirgneamh agus an sráid-dreach
 • Úsáid ábhar agus dath
 • Comharthaíocht

Catagóir J: An fhorbairt nua inbhuanaithe / theicneolaíochta ghlas is fearr 

 • Úsáid / Athúsáid ábhar
 • Dearadh, foirm agus feidhm
 • Fóinteacht
 • Rátáil Fuinnimh / lorg carbóin
 • Inrochtaineacht
 • Cleachtais inbhuanaithe

Catagóir K: Duais na nuálaíochta is fearr

 • Cur chuige dhearaidh
 • Nuálaíocht
 • Feidhmiúlacht
 • Ionchar dá t(h)impeallacht

Catagóir L: Gradam Inrochtaine / Cuimsithe Shóisialta is fearr

 • Dearadh
  • Foirm agus feidhm
  • Ábhair agus Bailchríoch
  • Comharthaíocht
 • Tírdhreachú
 • Cleachtais inbhuanaithe
 • Rochtain uilíoch

Moltóireacht

 • Déanfaidh painéal neamhspleách measúnóirí ó réimsí ailtireachta, pleanáil, caomhantas agus forbairt pobail / áitiúil, moltóireacht ar gach iontráil . Tá sé ar intinn againn go mbeadh an painéal ionadaíoch de réimse leathan disciplíní agus suimeanna a bhfuil chomhchúram acu i dtaobh caighdeáin arda sa timpeallacht tógtha.
 • Is féidir leis na moltóirí gearrliosta na n-iontrálaithe a dhéanamh i ngach catagóir tionscadail, bunaithe ar na hábhair iontrála a sheoltar isteach.
 • Tabharfaidh an painéal cuairt ar gach iontráil a gcuirfear ar an ngearrliosta, agus cuirfear nótaí tráchta le chéile i gcomhair gach buaiteoir.
 • Is cinneadh críochnaitheach agus neamhspleách ó Chomhairle Contae an Chláir a bheidh i gcinnneadh an phainéal mheasúnaithe.

Gradaim

 • Bronnfar gradaim agus duaiseanna ar na húinéirí / forbróirí agus dearthóirí rathúla.
 • Is féidir leis na moltóirí duaiseanna agus gradaim mholta agus ardmholta a bhronnadh chomh maith.
 • Is féidir leis na moltóirí cinneadh a dhéanamh gan duais a bhronnadh i gcatagóir ar leith.
 • Tionólfar bronnadh na nduaiseanna agus foilseófar sonraí na mbuaiteoirí sna meáin.

Taispeántas

Beidh na hiontrálacha rathúla agus cinn eile a roghnófar le feiceáil i dtaispeántas ag bronnadh na nduaiseanna agus ag suíomhanna roghnaithe eile.

Cóipcheart

Féachfar le grianghraif, íomhanna agus doiciméid a sheoltar chuig Comhairle Contae an Chláir mar chuid den iarratas seo mar mhaoin Chomhairle Contae an Chláir, agus d’fhéadfaidh Comhairle Contae an Chláir iad a úsáid am ar bith sa todhchaí.

Dáta deiridh

Dé hAoine, 15 Iúil, 2011 ar 4:00i.n.

Foirm iarratais

 • Foirm Iarratais don Scéim Ghradaim Dearadh agus Comhantais,2011 [PDF, 673KB]
 • Bróisiúr don Scéim Ghradaim Dearadh agus Comhantais, 2011[PDF, 2.65MB]

Seol foirmeacha iarratais agus iontrálacha chuig:

Scéim Ghradaim Dearadh agus Caomhantais, 2011,
Stiúrthóireacht Phleanála, Úsáid Talún agus Iompar,
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir.
Ríomhphost: planoff@clarecoco.ie
Guthán (065) 6846401

Barr an Leathanaigh

Page last reviewed: 13/06/11

Back to top